Public Warehouse

Hanoi - SK

Facility Address

Lô 38 C, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.

Hà Nội,

Lineage Logo with warehouse in background

Facility Address

Lô 38 C, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.

Hà Nội,